Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podporované aktivity, typy činností: 

 - další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli:

  - odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů zaměřené zejména  na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace;

 - klíčové (obecné) dovednosti, které zvyšují    udržitelnost zaměstnání a zaměstnatelnost na trhu práce (informační technologie, komunikační dovednosti, jazyková příprava apod.)

 - tvorba podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů;

 - aplikování všech forem vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů včetně přípravy na konkrétní náplň práce pro konkrétní pracovní pozici;

 - podpora systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích vedoucí k motivaci a aktivizaci zaměstnanců a  zaměstnavatelů a k podpoře dalšího podnikového vzdělávání, včetně poskytování podpory a poradenství;

- uplatňování pružných forem organizace práce.

Podporovány jsou zejména projekty komplexního charakteru, zaměřené především na  aktivity vlastní realizace dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců

Tvorba a přizpůsobení existujících podnikových programů není podporována jako samostatný projekt, ale pouze jako součást projektu dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců.

V rámci tohoto globálního grantu mohou podporované aktivity předložených projektů zahrnovat obecné vzdělávání zaměstnanců subjektů ve  všech odvětvích národního hospodářství a specifické vzdělávání zaměstnanců subjektů působících v jiných odvětvích národního hospodářství, než je uvedeno v bodě 3.1.1 níže. 

 Vzdělávání obecné  je definováno jako vzdělávání, které není uplatnitelné pouze na současné nebo budoucí pozici zaměstnance podnikatelského subjektu, který je příjemcem podpory. V případě obecného vzdělávání je intenzita veřejné podpory stanovena nařízením  (ES) č. 800/2008 pro malé podniky až na 80 %, pro střední podniky až na 70 % a pro ostatní podniky až na 60 %.

 Vzdělávání specifické – je definováno jako vzdělávání zaměstnance, na jehož základě je zaměstnanec uplatnitelný na současné nebo budoucí pozici u podnikatelského subjektu, který je příjemcem podpory. V případě specifického vzdělávání je intenzita veřejné podpory stanovena nařízením (ES) č. 800/2008 pro malé podniky až na 45 %, pro střední podniky až  na 35 % a pro ostatní podniky až na 25 %.

V případě projektů zahrnujících obecné i specifické vzdělávání musí být v projektové žádosti jasně uvedeno, které aktivity představují obecné a které specifické vzdělávání a podíl obou těchto složek musí být jasně finančně vyjádřen, aby mohly být v rámci projektu uplatněny různé míry veřejné podpory (pro obecné a pro specifické vzdělávání). V případě nejasného odlišení obecného a specifického vzdělávání bude na celý projekt automaticky aplikována míra veřejné podpory jako u specifického vzdělávání (tj. nižší míra podpory).

strana 4