Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Omezení výše finanční podpory na jeden projekt: 


Níže uvedené limity pro výši podpory se týkají pouze způsobilých výdajů. Výší podpory se rozumí částka poskytnutá projektu z veřejných zdrojů (nikoli celkové náklady projektu).

3.8 Kritéria věcného hodnocení:

Předložené žádosti budou hodnoceny na základě následujících kritérií věcného hodnocení

OP LZZ:

A Smysl a cíle projektu

A1 Zdůvodnění potřebnosti projektu

A2 Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ)

A3 Zhodnocení cílů projektu

B Cílová skupina

B1 Jasné vymezení cílové skupiny

B2 Přiměřenost cílové skupiny

B3 Přínos projektu pro cílovou skupinu

B4 Způsob zapojení cílové skupiny

C Žadatel

C1 Kompetence žadatele

C2 Zkušenosti žadatele a členů týmu

C3 Partneři

D Projektové řízení,

D1 Volba a popis klíčových aktivit, harmonogram projektu

udržitelnost a rizikovost

D2 Předpoklady pro udržitelnost projektu po skončení

projektu financování OP LZZ

 D3 Kvalita řízení rizik

 D4 Rizikovost projektu

E Rozpočet projektu 

E1 Přiměřenost rozpočtu projektu jeho obsahové náplni a

rozsahu

E2 Přehlednost, srozumitelnost a věcná správnost rozpočtu

F Výsledky a výstupy 

F1 Šíře a adekvátnost výběru monitorovacích indikátorů

F2 Reálnost kvantitativních hodnot monitorovacích

indikátorů

F3 Přiměřenost výsledků vzhledem k požadovaným

prostředkům

G Rozpor s horizontálními tématy

H Závěrečné zhodnocení

Specifická kritéria 

Kritérium inovativnosti

Kritérium komplexnosti

Kritérium „Synergie“ (IPRM)

zpět str. 1