Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žadatelé musí splňovat obě z následujících vymezení:

a) z hlediska právní formy:

podnikatelský subjekt – pro účely této výzvy se podnikatelským subjektem rozumí právnická osoba založená za účelem podnikání, tj. obchodní společnost nebo výrobní družstvo, a osoba samostatně výdělečně činná. Druhy obchodních společností se v návaznosti na zákon č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, rozumí: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a akciová společnost.

b) z hlediska cílových skupin: 

zaměstnavatelé (podnikatelské subjekty) mohou předložit projekty, jejichž cílovou skupinou budou zaměstnanci žadatele a případně partnera. 

Oprávnění žadatelé musí být přímo zodpovědní za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředníci.

Role partnera, včetně jeho podílu na konkrétních aktivitách projektu, popř. části prostředků finanční podpory, musí být popsána žadatelem již v Žádosti o finanční podporu z OP LZZ, konkrétně v části Způsob zapojení partnerů do realizace projektu. V případě realizace projektu s partnery je žadatel povinen zajistit, aby vztahy mezi ním a jeho partnery odpovídaly podmínkám a principům partnerství uvedeným v Příručce pro žadatele z OP LZZ.


Cílové skupiny:

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci  – zahrnuje jak zaměstnance v dělnických a ostatních profesích, tak střední a vrcholový management. Jde o fyzické osoby závislé na příjmu na základě pracovního poměru nebo obdobného vztahu (pracovní smlouva, DPČ, DPP).

Zvláštní důraz by měl být věnován specifickým skupinám zaměstnanců, kteří mají z věkových důvodů ztížené podmínky uplatnění se na trhu práce, tj. zejména: věkové skupiny nad 50 let,mladí do 25 let.

V rámci této výzvy budou podpořeny grantové projekty regionální a nadregionální.

Do cílové skupiny této výzvy nespadají zaměstnanci následujících subjektů: 

1. školy (tj. veřejné i soukromé základní, střední, vysoké aj. školy) a školská zařízení a jejich pracovníci, kteří jsou cílovou skupinou příslušných prioritních os OP VK. Cílovou skupinou rovněž nejsou vzdělávací instituce a jejich pracovníci;

2. veřejná správa a místní samospráva a její zaměstnanci, kteří jsou cílovou skupinou OP LZZ, prioritní osy 4, oblast podpory 4.1;

3. zadavatelé, poskytovatelé a další subjekty působící v oblasti sociálního začleňování/ sociálních služeb, kteří jsou cílovou skupinou OP LZZ, prioritní osy 3, oblast podpory 3.1 a 3.2; 

4. instituce služeb zaměstnanosti, spolupracující organizace a jejich pracovníci, kteří jsou cílovou skupinou OP LZZ, prioritní osy 2, oblast podpory 2.2.

strana 3.