Jdi na obsah Jdi na menu
 


Omezení žadatelů o finanční podporu:

 

Žádost nemohou podávat organizace či jiné subjekty, které nejsou uvedeny výše mezi oprávněnými žadateli a organizace, na které se vztahují skutečnosti uvedené v tomto bodě.

Oprávněným žadatelem není zaměstnavatel, který:

a) má ke dni podání žádosti uzavřenou dohodu podle § 209 odst. 2 nebo 3 zákona č.

262/2006 Sb., zákoníku práce, 

b) má s úřadem práce uzavřenou dohodu o odborném rozvoji zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci projektu „Vzdělávejte se!“ financovaného z OP RLZ nebo OP LZZ,

c) má na úřadu práce předloženou žádost o příspěvek na úhradu nákladů účasti zaměstnanců v projektu „Vzdělávejte se!“ financovaného z OP RLZ nebo OP LZZ.

Výše uvedené skutečnosti doloží žadatel formou čestného prohlášení ke dni podání žádosti, v případě bodů b) a c) i před podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzor prohlášení je součástí žádosti v aplikaci Benefit7.

Potenciální žadatelé a jejich partneři nejsou oprávněni se účastnit výzvy nebo získat dotaci pokud:

 · jsou v likvidaci, úpadku, hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);

· byl na jejich majetek prohlášen konkurz, bylo potvrzeno nucené vyrovnání, byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, je proti němu veden výkon rozhodnutí, je v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání;

· se dopustili jednání závažným způsobem odporujícím profesní etice, které může poskytovatel dotace prokázat;

· mají v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo má nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

 · na  byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise (ES) prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným  trhem.

Jestliže poskytovatel dotace zjistí, že tyto skutečnosti existovaly před okamžikem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, může poskytovatel dotace zahájit řízení o odnětí dotace podle & 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla.

strana 6.